Algemene Voorwaarden MarketingYou


ALGEMENE VOORWAARDEN                                  
MarketingYou
 Waterlelielaan 23
2465BJ Rijnsaterwoude
 Den Haag  Kamer van koophandel nummer 24373471

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:’Opdrachtnemer’: de Opdrachtnemer die met de Opdrachtgever een overeenkomst sluit.  ‘Opdrachtgever’: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een overeenkomst sluit;
 ‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever;
 ‘Opdracht’: iedere opdracht tot het verrichten van diensten en opdrachten ten behoeve van de Opdrachtgever, waaronder begrepen elke wijziging of aanvulling op de betreffende opdracht, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en uitvoering daarvan;
 ‘Producten’: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot, software, databases en websites alsmede voorlopige en/of definitieve ontwerpen, formats etc. die al dan niet voorlopig als tussen-, deel-, of eindresultaat van de Overeenkomst door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld;  ‘Diensten’: alle dienstverlening die het onderwerp is van een Overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot, programmeringswerkzaamheden, ontwerpen, ontwikkelen, beheren, het uitvoeren van service van websites en databases, hosting, project management, advies omtrent de promotie van website, social media alsmede alle aanvullende en ondersteunende diensten op dit gebied;
 ‘Cursus’: onder cursus wordt eveneens verstaan opleidingen, trainingen, workshop e.d. verstaan
 ‘Aflevering’: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken en diensten aan de Opdrachtgever;
 ‘Schriftelijk’: hieronder wordt mede verstaan per e-mail. 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.2.2 De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing, indien zijn schriftelijk uitdrukkelijk tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer van toepassing zijn verklaard.2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie beoordeeld te worden naar het doel en strekking van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij door Opdrachtnemer anders is aangegeven.
 3.2 Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt slechts tot stand, indien Opdrachtnemer de ontvangst van de door de opdrachtgever aanvaarde offerte binnen 14 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd. Onder schriftelijke aanvaarding valt ook een bevestiging die per e-mail aan Opdrachtnemer is gestuurd.
 3.3 Indien de Opdrachtgever nalaat om het aanbod schriftelijk te aanvaarden, maar er toch mee in stemt dat Opdrachtnemer start met het uitvoeren en/of de Opdrachtgever meewerkt aan de uitvoering, en/of Opdrachtnemer start met het uitvoeren van de Overeenkomst, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
 3.4 De in een offerte vermelde prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 3.6 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan de Opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop Opdrachtnemer zijn offerte baseert.
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.
 4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Opdrachtnemer vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden door een door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.
 4.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.  4.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4.5 Opdrachtgever aanvaardt dat werkzaamheden of prestaties het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden worden beïnvloed.  4.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4.7 Indien Opdrachtgever nalaat de goedkeuring te verlenen, maar er desondanks mee instemt en/of meewerkt aan de uitvoering van de volgende fasen, dan zal de goedkeuring als gegeven beschouwd zijn. 
Artikel 5 Levertijden
5.1 Een door Opdrachtnemer opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en een nieuwe indicatieve termijn verstrekken. 
Artikel 6 Geheimhouding
6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Artikel 7 Intellectuele eigendom
7.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op de grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan de Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers enz. blijven eigendom van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever krijgt uitsluitend de gebruikersrechten voor die middels deze algemene voorwaarden aan Opdrachtgever zijn toegekend.
 7.2 Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 7.3 Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de werken te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie en/of in zijn portfolio op te nemen.  7.4 Het is de Opdrachtgever enkel toegestaan de geleverde werken te gebruiken en/of op een website te plaatsen indien de factuur voor deze documenten volledig is voldaan.
 7.5 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
 7.6 Dit gebruikersrecht is niet overdraagbaar, niet exclusief en niet sublicenseerbaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  7.7 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de Opdracht het uitvoeren van onderzoek naar intellectueel eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor de mogelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
 7.8 Indien Opdrachtgever materialen zoals, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, Stock-film, muziek, animatie of visuals e.d. aan Opdrachtnemer ter beschikking stelt om de Opdracht uit te voeren, dan dient Opdrachtgever zelf zorgdragen voor de benodigde toestemming, in de vorm van licenties, voor het gebruik van deze materialen.  7.9 De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer worden gebruikt.

Artikel 8 Opzegging en Annulering Cursus
8.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk dan wel op dezelfde wijze opzeggen als de wijze waarop de overeenkomst werd gesloten. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 14 (veertien) dagen in acht te nemen.
 8.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een Cursus wegens gebrek aan het vereiste aantal inschrijvingen te annuleren. Opdrachtgever zal in beginsel uiterlijk 1 (één) week voor aanvang van de Cursus over een dergelijke annulering bericht ontvangen. Eventueel reeds betaalde Cursuskosten zullen worden gerestitueerd. Indien er onvoldoende deelnemers voor een Cursus zijn, kan Opdrachtgever beslissen toch deel te nemen aan de Cursus tegen een hogere Cursusprijs. Een en ander zal in overleg worden besproken.
 8.2 Annulering door Opdrachtgever is kosteloos tot uiterlijk 14 (veertien) dagen voor aanvang van de Cursus, nadien wordt 100 (honderd) % van de verschuldigde Cursuskosten in rekening gebracht. 

Artikel 9 Honorarium
9.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 9.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 9.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs afgesproken is, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties.  9.4 Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden zal verrichten die buiten de overeengekomen prestaties vallen, zullen deze worden uitgevoerd door gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer.
 9.5 Eventueel meerwerk als gevolg van uitbreiding van de opdracht, alsmede eventuele extra kosten die gemaakt moeten worden in het kader van het project welke niet vermeld zijn in de offerte, zullen na onderling overleg te bevestigen schriftelijk of per email worden uitgevoerd door Opdrachtnemer. 9.6 Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten
 9.7 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand en/of met een factuurbedrag boven de €€3000 zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Betaling
10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer NL 12ABNA 0401653579 t.n.v. MarketingYou te Den Haag10.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 (veertien) dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van tenminste 1%. 10.3 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.10.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 10.5 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de opdrachtgever ingeval van tekortkoming verschuldigd:
 –       over de eerste Euro 2500, met een minimum van €40,      15%
 –                over de volgende €2500                                                                                                                 10%
 –                over de volgende €5000                                                                                                                 5%
 –                over de volgende 190.000                                                                                            3%
 –                over het meerdere                                                                                                                                              1%

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Behoudens schade ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer is de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw) met dien verstande dat de aansprakelijkheid nooit hoger zal zijn dan €5000 en is in ieder geval ten alle tijden beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert.
 11.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc is uitgesloten. 11.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.11.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in het concept/ontwerp/product of de tekst/gegevens, tweets en andere social media posts indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.11.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in het concept/ontwerp/product of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proefdruk achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proefdruk wel waarneembaar zouden zijn geweest.11.6 Opdrachtnemer dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.11.7  De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden tevens voor door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. 


Artikel 12 Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:  1) overmacht van toeleveranciers van leverancier, 2) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan leverancier zijn voorgeschreven, 3) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan
 het gebruik door cliënt aan leverancier is voorgeschreven, 4) overheidsmaatregelen, 5) elektriciteitsstoring, 6) storing van internet,
 computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, 7) oorlog, 8) werkbezetting, 9) staking, 10) algemene vervoersproblemen en 11) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.12.2 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.12.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.12.4 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 


Artikel 13 Klachttermijn
13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. Indien van een gebrek en/of klacht later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.13.2 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtnemer gemotiveerd aangetoond te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de clausule aansprakelijkheid 11 van deze algemene voorwaarden. 13.3 Ook indien Opdrachtgever een klacht indient, dan blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.


Artikel 14 Geschillenbeslechting
14.1 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 14.2 De rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Opdrachtnemer en de opdrachtgever kennis te nemen. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Artikel 15 Toepasselijk recht
15.1 Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Wijziging van de voorwaarden
16.1 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden worden van kracht op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.16.2 Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.